INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)

Kod: 235916

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) 235916

 • Animator.
 • Arterapeuta.
 • Edukator.
 • Instruktor.
 • Pedagog.
 • Socjoterapeuta.
 • Trener.
 • Wychowawca.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2359 Teaching professional not elsewhere classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja P – Edukacja.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Adam Gajda – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
 • Alicja Jelińska – Fundacja Artystów Kolonia Teraz, Gdańsk.
 • Robert Jurkowski – Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Anna Będzińska – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
 • Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
 • Włodzimierz Walkusz – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Aleksandra Goryszewska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, Gdańsk.
 • Joanna Olter-Głuszek – Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Zofia Cebula – Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Barbara Górka – Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę